Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Privacy

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31-03-2022.

Deze privacy- en cookieverklaring heeft betrekking op de website https://spoedpostalmere.nl/ en de zelf-triage dienst van “Moet Ik Naar De Dokter?”.

Privacyverklaring Spoedpost Almere

Stichting Zorggroep Almere (hierna: Spoedpost Almere) acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. In deze privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

Spoedpost Almere is verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw rechten respecteren, zoals uw recht op inzage, corrigeren of verwijdering.

Persoonsgegevens en doeleinden

De zelf-triage dienst “Moet ik naar de dokter?”
Bij het gebruiken van de zelf-triage dienst “Moet ik naar de dokter?” (hierna: App), via onze website vult u bepaalde persoonsgegevens in en laat u bepaalde persoonsgegevens achter. Omdat het gaat om privacygevoelige gegevens, vinden wij het belangrijk dat wij er zorgvuldig mee omgaan.

Bij het gebruiken van de App vult zelf persoonsgegevens in over uzelf of over een ander voor wie u de App gebruikt en wordt een conclusie gegeven. De persoonsgegevens die wij via deze dienst van u verwerken zijn:

 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Uitkomst van elke doorlopen triage (urgentie)

Via de App is het mogelijk om een terugbelverzoek te versturen naar Spoedpost Almere. Hierbij worden persoonsgegevens van uzelf of over een ander voor wie u de App gebruikt beveiligd verstuurd naar het telefoniesysteem van Spoedpost Almere. Bij een terugbelverzoek worden de volgende gegevens uitgevraagd en verwerkt:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • Uw huisarts
 • BSN nummer (optioneel)
 • De doorlopen zelftriage vragen en uw gegeven antwoorden

Niet in alle gevallen zijn de door u ingevulde gegevens persoonsgegevens. Een voorbeeld daarvan is het feit dat de App een UID (Unique Identifier voor het gebruikte apparaat) aanmaakt. Toch willen wij u duidelijk informeren over wat wij met uw gegevens doen. De ingevulde gegevens zijn in eerste instantie nodig om u antwoord op de vraag ‘moet ik naar de dokter?’ te kunnen geven. Uw geslacht en geboortedatum wordt door de back-end van de App geanonimiseerd verwerkt voor het analyseren van het gebruik van de App. Er kan dan voor gezorgd worden dat de App in de toekomst nog beter werkt en we kunnen anonieme statistieken genereren. Uw IP-adres wordt door de webserver geanonimiseerd verwerkt tot een sessienummer, hierdoor zijn uw persoonsgegevens niet herleidbaar.

Wetenschappelijk onderzoek
Nadat u een advies van de App hebt ontvangen kan om uw hulp gevraagd worden om de App te verbeteren. Hierbij worden u maximaal 4 vragen gesteld waar u vervolgens gevraagd wordt of u deel wilt nemen aan een onderzoek van het Radboudumc. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in wat patiënten met het advies van de App doen. Indien u deelneemt ontvangt u van Radboudumc na een week een e-mail met een link naar een korte online vragenlijst (maximaal 4 vragen). Om deel te kunnen nemen dient u uw e-mailadres te noteren en akkoord te gaan met het verwerken van uw gegevens. Uw e-mailadres en uw antwoorden zullen volgens de AVG anoniem worden verwerkt en zullen alléén worden gebruikt voor dit onderzoek.

Daarnaast voert “Moet ik naar de dokter?” in samenwerking met verschillende huisartsenspoedposten wetenschappelijk onderzoek uit. Dit houdt in dat “Moet ik naar de dokter?”, in samenwerking met huisartsenspoedposten, het effect van zelftriage, de veiligheid en prestaties van de App monitort en verbetert. De gegevens die vanuit de huisartsenspoedpost hiervoor gebruikt worden zijn niet herleidbaar tot een individueel persoon, namelijk: patiëntid, tijdstempel van start van telefonische triage, leeftijd in jaren, geslacht, NTS ingangsklacht, urgentie, triageduur en het oproepresultaat. Aan de hand van deze telefonische triage gegevens en aan de hand van de zelftriage gegevens zal een koppeling gemaakt worden. Op basis van het zelftriage advies en het oproepresultaat van de telefonische triage kunnen onderzoekers van het Radboudumc bepalen wat het effect, de veiligheid en de prestaties van de App zijn voor de huisartsenspoedpost.

Uw locatie wordt uitsluitend opgeslagen op het apparaat waarmee u de website gebruikt en indien u gebruik maakt van de koppeling met een kaartenapplicatie (zoals Google Maps) om direct een routebeschrijving te krijgen naar uw huisarts. Deze gegevens worden niet door ons opgeslagen, maar door de leverancier van de kaartenapplicatie. Wij raden u aan de relevante privacyverklaring te lezen.

Let op. Als u vragen heeft over de uitkomst van de zelf-triage van de App of over of u naar de dokter moet, dan moet u contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenspoedpost. U kunt via het contactformulier dus enkel meldingen maken van onjuiste of incomplete gegevens en daarnaast kunt u technische ondersteuning vragen. Indien u feedback geeft over de App dan is het niet de bedoeling dat u medische gegevens die betrekking hebben op uzelf meestuurt.

Feedback

Wij nodigen u uit om feedback voor ons achter te laten. Wanneer u op deze uitnodiging ingaat, zullen wij uw feedback, in combinatie met uw geslacht en geboortedatum, gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren. Wij bewaren uw feedback tot twee jaar nadat u deze heeft ingestuurd.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Het verstrekken van gegevens aan anderen
Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Voorts kan Spoedpost Almere wel derden inschakelen in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Zo wordt de App ontwikkeld en gehost door een derde. Derden zijn verwerker van Spoedpost Almere. Spoedpost Almere maakt afspraken met verwerkers om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens adequaat worden beschermd door deze partijen.

Spoedpost Almere zal uw persoonsgegevens verder niet verstrekken aan een derde die niet door Spoedpost Almere is ingeschakeld om het beoogde gebruik door gebruiker mogelijk te maken, tenzij Spoedpost Almere hiertoe is gehouden op grond van de wet, u daar uw toestemming voor heeft gegeven of Spoedpost Almere daar een gerechtvaardigd belang voor heeft. In geval van een vermoeden van misbruik van onze website en App kunnen wij persoonsgegevens aan de wettelijk bevoegde autoriteiten overhandigen.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website en/of App zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wijzigingen in ons privacy beleid

Wij hebben het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Uw rechten

Rechten van betrokkenen

U heeft de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben.
 • Het laten corrigeren van fouten.
 • Het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens.
 • Intrekken van toestemming.
 • Het beperken van de gegevensverwerking.
 • Uw persoonsgegevens in digitaal leesbaar standaardformaat te verkrijgen om deze over te dragen.
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Spoedpost Almere zal u vragen om u te identificeren voordat dergelijke verzoeken worden verwerkt. Spoedpost Almere deelt haar beslissing binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk aan u mede. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via Dhr. P. Schell van Stichting Privacyzorg.Wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Stichting Zorggroep Almere
Randstad 22 1
1316BN Almere
Kvk-nummer: 39071815